સ્તુતિ આરાધના ગીતે

ઈં  સ્તુતિ આરાધના ગીત હાય ઈં તુમા ઉનાજા આને બીજાહાંન આખજા આને ઈં ગીતે તુમા મોફત  ડાઉનલોડ કી સેકતેહેં ઈ ફાઈલ તુંમાં ખાતર તીયાર હાય 

Thumbnail image