ચિત્રાવાલ્યા કાહાન્યા

૧.-ઈસુ લોકવાવાલાલ માઅહાલ હારો કેહે ઈ કાહાની વાચા ખાતોર ઈહીં ક્લીક કેરા 

૨.- માલદાર જુવાન ઈ કાહાની વાચા ખાતોર ઈહીં ક્લીક કેરા 

૩.- જીવનું માંડો ઈ કાહાની વાચા ખાતોર ઈહીં ક્લીક કેરા